Điều khoản sử dụng

I. Quy định:

Chào mừng Khách hàng đến với trang thông tin điện tử https://cabx.vn và ứng dụng CabX của Công ty Cổ phần CabX.

Ứng dụng CabX là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ trong ngành giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần CabX. Công ty Cổ phần CabX (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “CabX”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603867479.

Khách hàng vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng ứng dụng CabX (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng CabX bất kỳ dịch vụ nào thông qua (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và Công ty khi Khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng CabX và sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng CabX.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng CabX, Khách hàng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi CabX tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://cabx.vn/ và/hoặc trên ứng dụng CabX.

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi CabX tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://cabx.vn/ và/hoặc trên Ứng dụng CabX.

CabX bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà CabX cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://cabx.vn/ và/hoặc thông qua ứng dụng CabX.

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng ứng dụng CabX và sử dụng Dịch vụ thông qua ứng dụng CabX.

Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng CabX sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là Khách hàng có xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

CabX là chủ quản lý, vận hành ứng dụng CabX thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ vận tải cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).

Thời điểm giao dịch giữa Nhà cung cấp với Khách hàng được xác lập thông qua ứng dụng CabX cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa Khách hàng và Nhà cung cấp và/hoặc CabX phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ mà CabX cung cấp là ứng dụng công nghệ kết nối Khách hàng với các Đối tác của CabX nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

CabX cam kết hỗ trợ Khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Nhà cung cấp kết nối thông qua ứng dụng CabX.

Quy định này sẽ giúp Khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà CabX sẽ thu thập, cũng như cách CabX sử dụng những thông tin này sau đó.

II. Cam kết:

Khi sử dụng Dịch vụ, sử dụng ứng dụng CabX, Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này.

2. Những thông tin cung cấp cho CabX luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.

Việc sử dụng Dịch vụ, sử dụng ứng dụng CabX là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ.

Không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng ứng dụng CabX của mình.

3. Không được chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản người dùng ứng dụng CabX của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

4. Cam kết luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan được áp dụng tại quốc gia của mình và tại Việt Nam nơi sử dụng Dịch vụ.

5. Có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Khách hàng đã tải đúng ứng dụng CabX tương thích dành cho thiết bị di động của mình. CabX không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không có một thiết bị tương thích với ứng dụng CabX và/hoặc đã tải một phiên bản ứng dụng CabX không phù hợp, không tương thích dành cho thiết bị di động của Khách hàng.

6. Công ty bảo lưu quyền không cho phép Khách hàng sử dụng Dịch vụ trong trường hợp Khách hàng sử dụng ứng dụng CabX trên một thiết bị không tương thích, không được cho phép hoặc sử dụng ứng dụng CabX có mục đích khác với mục đích mà ứng dụng CabX có hỗ trợ.

Bằng việc sử dụng ứng dụng CabX, Khách hàng cam kết, đồng ý rằng:

1. Không sử dụng ứng dụng CabX để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Không liên hệ với Đối tác trên ứng dụng CabX nhằm mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ mà ứng dụng CabX có hỗ trợ.

3. Không sử dụng thông tin của CabX, của Nhà cung cấp cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ.

4. Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) có thể gây tổn hại cho ứng dụng CabX, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của CabX và/hoặc Nhà cung cấp.

5. Không sao chép, bán lại, tặng cho hoặc phân phối ứng dụng CabX và/hoặc phần mềm hỗ trợ liên quan khi không có sự cho phép bằng văn bản của CabX.

6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản sử dụng ứng dụng CabX (Tài khoản Người dùng) của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà CabX cung cấp để Khách hàng sử dụng ứng dụng CabX.

7. Cung cấp cho CabX bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà CabX có thể yêu cầu vì mục đích cung cấp Tài khoản Người dùng, cung cấp Dịch vụ.

8. Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của CabX để sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Khách hàng xác nhận rằng nếu các thông tin về Khách hàng là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì CabX có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo.

9. Không thực hiện các hành vi lừa dối CabX và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại hoặc chiến dịch nào do CabX tiến hành.

10. Khi yêu cầu Dịch vụ thông qua ứng dụng CabX hoặc khi sử dụng Dịch vụ, quý khách phải tự chi trả cước viễn thông theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

11. Không được thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của ứng dụng CabX và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan của CabX.

12. Việc sử dụng ứng dụng CabX, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên ứng dụng CabX của Khách hàng sẽ phù hợp và tuân theo Chính sách bảo mật thông tin của CabX.

13. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân Khách hàng, Đối tác, CabX và bất kỳ bên thứ ba nào khi Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

III. Thuế:

Là người sử dụng Dịch vụ thông qua ứng dụng CabX, Khách hàng đồng ý rằng, nghĩa vụ thuế của CabX, của Đối tác cung ứng dịch vụ vận tải là độc lập. Mỗi bên có nghĩa vụ kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với nhà nước theo pháp luật thuế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

IV. Hóa đơn:

Trong phạm vi cho phép của pháp luật, thuế, quyết định của cấp có thẩm quyền, CabX sẽ phát hành hóa đơn cho Khách hàng gồm tất cả các Phí sử dụng dịch vụ trong tháng đã phát sinh khi sử dụng thẻ thanh toán theo phương thức này. Để tránh hiểu lầm, các hóa đơn thuế của CabX sẽ chỉ bao gồm các Phí sử dụng dịch vụ phát sinh được thanh toán qua thẻ tín dụng trên ứng dụng CabX.

V. Sở hữu trí tuệ:

Chỉ có CabX có quyền sở hữu trí tuệ, quyền liên quan đối với ứng dụng CabX và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác của ứng dụng CabX.

Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến ứng dụng CabX và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của CabX.

Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với thương hiệu của Công ty, logo của Công ty, logo của Dịch vụ, logo ứng dụng CabX và logo của Nhà cung cấp.

VI. Bảo mật:

Là người sử dụng ứng dụng CabX, Khách hàng phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các công ty liên kết của Công ty, cũng như các thông tin liên quan đến Đối tác cung cấp Dịch vụ thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà đã được tiết lộ với Khách hàng bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Điều khoản sử dụng này) hoặc đã được Khách hàng thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Điều khoản sử dụng này.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp sau:

Đã thuộc sở hữu của Khách hàng vào thời điểm tiếp nhận thông tin.

Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của chính Khách hàng.

Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

VII. Phí:

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các chi phí sửa chữa hoặc chi phí vệ sinh làm sạch cho Phương tiện vận tải của Công ty, của Nhà cung cấp (Đơn vị vận tải, Lái xe) khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ một cách không phù hợp hoặc vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng này.

Công ty bảo lưu quyền thu các chi phí hợp lý của việc sửa chữa hoặc chi phí vệ sinh làm sạch Phương tiện này; có thể thay mặt cho Nhà cung cấp thông qua các phương thức thanh toán mà Khách hàng chỉ định hoặc yêu cầu Khách hàng phải thanh toán tiền mặt trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc vệ sinh Phương tiện của Nhà cung cấp đã được xác thực bởi Công ty.

Công ty được quyền thu phí sử dụng ứng dụng CabX từ Khách hàng là người sử dụng ứng dụng CabX và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác để đặt dịch vụ vận tải. Chính sách về phí sử dụng dịch vụ (nếu có áp dụng) có thể được miễn, giảm hoặc thay đổi tùy từng giai đoạn, có thể được công khai tại trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc thông qua ứng dụng CabX.

VIII. Miễn trừ trách nhiệm:

Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc phát sinh bất kỳ một trách nhiệm nào đối với độ tin cậy, sự đúng hạn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của Dịch vụ cung cấp trên Ứng dụng CabX, và/hoặc về chế độ ưu đãi/quà tặng.

Công ty không bảo đảm chắc chắn rằng:

Ứng dụng CabX, phần mềm hỗ trợ liên quan sẽ hoàn toàn không có lỗi hoặc khiếm khuyết.

Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, quà tặng, ưu đãi mà Khách hàng mua hoặc có được thông qua ứng dụng CabX sẽ đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hoặc mong đợi của Khách hàng.

Dịch vụ, ứng dụng CabX sẽ hoàn toàn đạt yêu cầu hoặc mong đợi của Khách hàng.

Ứng dụng CabX và/hoặc (các) máy chủ mà ứng dụng CabX hoạt động sẽ không có virus hoặc các thành phần có hại khác.

Việc sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng CabX, ứng dụng CabX và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc có thể vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác.

Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau: Các tổn thất có thể gây ra cho Khách hàng do không thể truy cập, sử dụng ứng dụng CabX vì các lý do: Không thể truy cập, sử dụng ứng dụng vì lý do lỗi kết nối mạng Internet. Lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, ưu đãi và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải và/hoặc ưu đãi của bên thứ ba là hoàn toàn thuộc về chính Khách hàng và Khách hàng sẽ không kiện đòi Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

IX. Thông báo:

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên trang thông tin điện tử, trên ứng dụng CabX, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng có trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của Khách hàng lưu trong dữ liệu của Công ty.

Thông báo của Công ty sẽ được coi là đã gửi tới Khách hàng sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 01 giờ sau khi đã gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Khách có thể gửi thông báo cho Công ty bằng thư gửi qua đường bưu điện hoặc thư bảo đảm tới địa chỉ Công ty theo thông tin liên hệ như được cung cấp trên website hoặc ứng dụng CabX. Thời điểm thông báo này có hiệu lực là kể từ thời điểm Công ty nhận được thông báo.

X. Chuyển giao:

Khách hàng không được chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Điều khoản sử dụng này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Bất kỳ hành động cố ý chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Điều khoản sử dụng này của Khách hàng vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.

Công ty có thể chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Điều khoản sử dụng này mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng.

XI. Hiệu lực:

Bản Điều khoản sử dụng này được diễn giải và chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Trong trường hợp phán quyết của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia Thay thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ quan hệ liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Khách hàng với Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được xác lập từ Điều khoản sử dụng này hay từ việc sử dụng Dịch vụ trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp; những nội dung chưa được quy định tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khách hàng chấp thuận rằng Công ty có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chấm dứt cung cấp Dịch vụ ngay lập tức trong trường hợp Khách hàng bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng này. Công ty sẽ không phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà Khách hàng phải chịu do việc chấm dứt cung cấp Dịch vụ này.